05.09.2018. ODRŽANA KONFERENCIJA „SOCIO-EKONOMSKA IKNLUZIJA ROMA U BIH-POSTIGNUĆA, UOČENE BARIJERE I NAREDNI KORACI

U sklopu trogodišnjeg projekta održana je  konferencija „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“ koji impelemtira Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ u partnerstvu sa „Centrom za zastupanje građanskih interesa“, Omladinskom romskom incijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka-Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta BiH. Konferenciju je finansijski podržao  Fond za otvoreno društvo Švajcarske(FOSI).

Ovaj projekat ima za cilj integraciju specifičnih politika za Rome u opšte politike u javne budžete, IPA planiranje te sinhonizaciju prsitupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa za uluzak u EU a uz primjenu preporuka koje se formulišu na regionalnim radionicama i konferencijama pod okriljem Regionalnog savjeta za saradnju (RCC). U sklopu ovog projekta se zagovara za efikasniju saradnju institucija i nevladinog sektora, na svim nivoima vlasti, kao i ravnopravno učestvovanje u procesu konsultacija i dijaloga o reformama u BiH kako bi se efikasno uticalo na proces donošenja odluka, adekvatno, transparentno budžetiranje, doprinijelo borbi protiv diskriminacije i isključivanja i promovisala ljudska prava i zaštita manjina kroz prizmu evropskih standarda. Rad neformalne koalicije se fokusira na političke kriterije iz SSP-a i Poglavlje 23 Acquis Communautaire te specifične sektorske reforme.

U toku konferencije su prezentirani zaključci i preporuke koje su rezultat rada u 1. godini implementacije projekta a koje dotiču  barijere u realizaciji okvirnih i lokalnih akcionih planova za rješavanje problema romske nacionalne manjine u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stambenog zbrinjavanja, diskriminacije i transverzalnih tema kao osvrt na postojeće institucionalne aranžmane, pitanja koordinacije, monitoring i evaluacije učinka finasiranih programa i mjera te izvještavanja.

Panelisti na konfereciji su bili :

  1. Sanela BEŠIĆ, Izvršna direktorica, Kali Sara – Romski informativni centar
  2. Adnan KADRIBAŠIĆ, Nezavisni Pravni ekspert
  3. Maid CERO, Ekspert za analizu budžeta, Centar za zastupanje građanskih interesa
  4. Melina HALILOVIĆ, Predsjednica, Omladinska Romska inicijativa  „ Budi mi prijatelj „
  5. Snježana MIRKOVIĆ, Predsjednica, Udruženje“ Romska djevojka -Romani Ćej“
  6. Asmir HUSIĆ, Medijator u zajednici, Omladinski centar“ Vermont“ Brčko distrikt

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.