12.10-13.10.2019 – Održana dvodnevna radionica u Beogradu o izazovima i prednostima zemalja u razvoju za korištenje donatorskih sredstava iz pretpristupnih fodnova EU za inkluziju Roma – mogućnosti, prednosti, uslovi i barijere – finansijski aspekt

Fondacija otvorenog društva, u Beogradu je bila organizator dvodnevne radionice sa fokusom na regulatorni okvir sa posebnim naglaskom na mogućnostima i uslovima za apliciranje korisnika iz zemalja u razvoju za korištenje donatorskih sredstava EU fondova, koji podržavaju smanjenje siromaštva i inkluziju Roma – mogućnosti, prednosti, uslovi i barijere. Učesnici radionice su bili predstavnici Organizacija civilnog društva iz Srbije, kao i iz zemalja regiona.

Kroz radionice učesnicima je predstavljeno stanje reformskog budžetskog okvira – novine u planskom sistemu Srbije u kreiranju strateških dokumenata i transparentnosti procedura programskog budžetiranja zasnovanog na učinku – prednosti učešća civilnog sektora. Prezentovane su novine koje reguliše novi Zakon o planskom sistemu iz 2018. godine, koje jačaju sistem programskog budžetiranja zasnovanog na učinku i rezultatima. Zajedno sa Zakonom o budžetskom sistemu, novi Zakon o planskom sistemu, sa dvije metodologije koje su donijete početkom 2019. godine, zaokružuje ciklus planiranja strateških politika i ciljeva u ključnim oblastima, kao što je vladavina prava i zaštita osnovnih ljudskih prava manjina i ranjivih grupa, odnosno inkluzije Roma.

Drugog dana radionice prestavljene su dvije metodologije po novom Zakonu o planskom sistemu kojima je uređen sistem izrade obaveznih planskih dokumenata – strategija i akcionih planova, po propisanom sadržaju i formi i transparentnost postupka planiranja javnih politika. Ovaj dio radionice je bio pripremnog karaktera za identifikaciju ključnih kvalitativnih elemenata za praćenje preopreme i realizaciju budžetskih programa koji sadrže komponentu za inkluziju Roma- identifikacija ključnih pitanja za predstavnike civilnog sektora za praćenje i izveštavanje o provođenju strateških dokumenata za inkluziju Roma (strategija i akcionih planova i budžeta).

Na kraju dvodnevne radionice učesnici su se složili da su kroz radionice edukovani, to jeste  da im je približen način postavljanja ključnih pitanja u procesu planiranja , pripreme i izrade stateških dokumenata – akcionih planova i budžeta pri kreiranju javnih politika, srednjoročnih ciljeva, planiranih rezultata i iznosa finansijskih sredstava – budžeta u oblasti inkluzije Roma.

 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.