Dokumenti

Akcioni planovi

Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma- Romkinja u Bosni i Hercegovini (2018-2022)

Akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma, 2017-2020

AP Brčko distrikt, 2017-2020

LAP Grad Bijeljina, 2016-2018

LAP Grad Tuzla, 2018-2021

LAP Općina Centar Sarajevo, 2017-2020

LAP Općina Kakanj, 2016-2020

LAP Općina Travnik, 2016-2020

LAP Općina Visoko, 2018-2021

LAP Opština Donji Vakuf, 2016-2020

LAP Opština Prnjavor, 2016-2020

 

Analize primjene državnog programa za Rome

Analiza primjene državnog programa za rješavanje problema Roma, Kako dalje, 2016

An implementation analysis of state programme for solving Roma problems , How to move on,  2016

Decade Watch Results of the 2009 Survey

 

Zaključci sa Okruglog stola – 21.02.2019

Zaključci sa okruglog stola o socijalnoj i dječijoj zaštiti u BIH sa naglaskom na marginalizirane grupe djece, održanog 21.02.2019.

Zaključci


Shadow Report

Implementation of the Roma Integration Public Policy in Bosnia and Herzegovina

Shadow Report (November 2018 ENG)

 

Legislativa u BiH

Izvodi dokumenata relevantnih za Romsku nacionalnu manjinu u BiH i javno informisanje u ovom segmentu.

Strategija BiH za rješavanje problema Roma
Zakon o manjinama Bosne i Hercegovine
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH
Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH
Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH
BHS 6a RAK uredba o obavezama javnog emitovanja
BHS 6b RAK odluka PBS

Ostalo

Osnaživanje žena Romkinja za zapošljavanje i samozapošljavanje, 2011

Stop TB, Borba protiv tuberkuloze u Bosni iHercegovini, 2011

Borba protiv tuberkuloze u Bosni i Hercegovini, 2012

Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma, liflet, 2017

KS baner, 2018

Comments are closed.