23.10.2018. ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U SKLOPU PROJEKTA „ROMA ACTION II“

Jučer je u Sarajevu održana završna konferencija u sklopu projekta Roma Action II – „Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem izgradnje stambenih jedinica i socioekonomskih mjera s aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti, kao i drugih interesnih grupa“ koji se realizirao u 9 lokalnih zajednica u BiH u periodu 2015. do 2018. godine, a koje su bile obuhvaćne poplavama 2014. godine.

Projekat su realizirali  Hilfswerk Austria International, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V MO SEE Sarajevo i Kali Sara – Romski informativni centar uz finansijsku podršku Evropske Unije iz IPA 2013 Fonda.

U sklopu projekta 140 romskih porodica su bile korisnici stambene komponente projekta kroz rekostrukciju ili izgradnju stambenih jedinica po principu socijalnog stanovanja ili unaprjeđenja prateće infrastrukture čime su direktno poboljšani uslovi života romskih porodica, a 104 porodice su dobile podršku u vidu paketa ekonomskih mjera nakon poplava.

U okviru projekta izrađena je Analiza primjene državnog programa za Rome u BiH, finansiran rad radnih grupa i javnih debata, a sve u cilju finalizacije novog Akcionog Plana BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017–2020. Akcioni plan je Vijeće ministara BiH usvojilo u julu 2017. godine. Također, u sklopu projekta finansirana je Radna grupa za obrazovanje čiji cilj je bio izrada preporuka za kvalitetniju realizaciju Akcionog plana za obrazovanje Roma i iste preporuke su korištene prilikom izrade novog Okvirnog Akcionog plana za obrazovanje Roma u BiH.  Zbog efikasnije i kvalitetnije izrade novog Akcionog plana, Kali Sara – RIC je angažovala 10 lokalnih istraživača u 10 lokalnih zajednica, kao i koordinatora za izradu AP u Ministarstvu za ljudska prava BiH.

Važan dio projekta odnosio se na osnaživanje romske zajednice kroz olakšavanje pristupa i informisanje o pravima i jednakim mogućnostima, s posebnim fokusom na obrazovanje i socio–ekonomska prava. Održan je niz radionica i sastanaka sa predstavnicima romske zajednice i svih nivoa vlasti u BiH.

Lokalne zajednice i ministarstva koja su učestvovali u realizaciji projekta dodatno su razvili svoje kapacitete kako bi i dalje radili na podršci snažnijem i vidljivijem socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica.

U komponenti projekta koji je realizirala Kali Sara – RIC učestvovalo je preko 600 osoba, predstavnika institucija vlasti od državnog do lokalnog nivoa i predstavnika međunarodnih organizacija, lokalnih romskih organizacija i romske zajednice.