16.03.2020. Informacija o aktivnostima udruženja

Udruženje „Kali Sara – RIC“ je sve svoje aktivnosti usmjerilo na prevenciju širenja COVID-19 u romskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Koordiniramo aktivnosti na terenu sa lokalnim partnerima (romskim i neromskim NVO sektorom, međunarodnim organizacijama i nadležnim institucijama) na informisanju zajednice o načinima prevencije u skladu sa naredbama nadležnih institucija. Naša mreža aktivista i partnera na terenu sprovodi sljedeće aktivnosti:

prati oficijelne web stranice nadležnih institucija i medijskih kanala s ciljem prenošenja blagovremenih i tačnih informacija zajednici;

identifikuje komunikacijske alata za razmjenu informacija sa zajednicom (viber, facebook, instagram,..);

ovisno šta je dostupno na osnovu kontakt podataka ljudi iz zajednice dijele informacije zajednici o mjerama prevencije koje je potrebno preduzeti u prevenciji virusa COVID-19 s posebnim naglaskom na edukacija o važnosti higijene tj. pravilne dezinfekcije površina / ruku;

postavljaju postere u romskim zajednicama koji su izrađeni od strane nadležnih institucija;

rade na procjeni broja osoba starijih od 60 godina i osoba koje boluju od hroničnih bolesti u zajednici;

identifikuju osobe (i prikupljaju kontakt informacije) koji su članovi općinskog/kantonalnog kriznog štaba kako bi direktno sa njima mogli da komuniciraju i stave se na raspolaganje ukoliko bude potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju potrebe za intervencijom na terenu;

dostavljanju informacije nadležnim institucijama.

Aktivisti udruženja strogo poštuju mjere kriznih štabova i uputstva zdravstvenih radnika i ustanova. Zbog toga, molimo sve partnere i druge zainteresovane osobe da nas kontaktiraju putem zvaničnog e-maila i mobilnih telefona.