07.06.2021. STRATEŠKI OKVIR ZA RAVNOPRAVNOST, UKLJUČIVANJE I SUDJELOVANJE ROMA U ZEMLJAMA EU-A

Svi Romi bi trebali imati mogućnost ostvariti svoj puni potencijal i sudjelovati u političkom, društvenom, gospodarskom i kulturnom životu.

Romi su najveća etnička manjina u Europi. Od 10-12 miliona Roma, koliko ih prema procjenama živi u Europi, oko 6 miliona su građani ili stanovnici EU-a.

Strateški okvir EU-a za Rome snažnije se usmjerava na raznolikost među Romima kako bi se osiguralo da nacionalne strategije ispunjavaju specifične potrebe različitih skupina Roma.

Postizanje pravičnosti i inkluzije zahtjeva povećanu upotrebu i bolje kanalisanje resursa, te uključivanje i partnerstvo romskih zajednica, svih nivoa vlasti, sektora i aktera. Bliska saradnja između evropskog i nacionalnog nivoa je posebno presudna.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.