Dokumenti i linkovi

Akcioni planovi

Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma- Romkinja u Bosni i Hercegovini (2018-2022)

Akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma, 2017-2020

AP Brčko distrikt, 2017-2020

LAP Grad Bijeljina, 2016-2018

LAP Grad Tuzla, 2018-2021

LAP Općina Centar Sarajevo, 2017-2020

LAP Općina Kakanj, 2016-2020

LAP Općina Travnik, 2016-2020

LAP Općina Visoko, 2018-2021

LAP Opština Donji Vakuf, 2016-2020

LAP Opština Prnjavor, 2016-2020

 

Analize primjene državnog programa za Rome

Analiza primjene državnog programa za rješavanje problema Roma, Kako dalje, 2016

An implementation analysis of state programme for solving Roma problems , How to move on,  2016

Decade Watch Results of the 2009 Survey

 

Zaključci sa Okruglog stola – 21.02.2019

Zaključci sa okruglog stola o socijalnoj i dječijoj zaštiti u BIH sa naglaskom na marginalizirane grupe djece, održanog 21.02.2019.

Zaključci


Shadow Report

Implementation of the Roma Integration Public Policy in Bosnia and Herzegovina

Shadow Report (November 2018 ENG)

 

The Declaration of Western Balkans Partners on Roma Integration
within the EU Enlargement Process

Link

Declaration (PDF)

Video


Legislativa u BiH

Izvodi dokumenata relevantnih za Romsku nacionalnu manjinu u BiH i javno informisanje u ovom segmentu.

Strategija BiH za rješavanje problema Roma
Zakon o manjinama Bosne i Hercegovine
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH
Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH
Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH
BHS 6a RAK uredba o obavezama javnog emitovanja
BHS 6b RAK odluka PBS

Ostalo

Osnaživanje žena Romkinja za zapošljavanje i samozapošljavanje, 2011

Stop TB, Borba protiv tuberkuloze u Bosni iHercegovini, 2011

Borba protiv tuberkuloze u Bosni i Hercegovini, 2012

Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma, liflet, 2017

KS baner, 2018

Comments are closed.