Značaj

Mislim da način na koji su rađeni pomenuti akcioni planovi u Bosni i Hercegovini obezbjeđuje početnu prednost u njegovoj implementaciju i postizanju očekivanih, pozitivnih rezultata, a to znači poboljšanje stvarnog društvenog položaja Roma u Bosni i Hercegovini. Jer, mora se pozitivno vrednovati činjenica da je u procesu izrade ovih akcionih planova učestvovalo skoro stotinu ljudi, kako eksperata iz struktura vlasti sa svih nivoa njenog organizovanja u BiH tako i respektabilnog broja (oko 30) predstavnika romskih nevladinih organizacija, te nezavisnih eksperata za pojedine oblasti. Time se direktno, odmah tu na djelu, uživo, provodila jedna važna mjera, relevantna za sva tri akciona plana, a to je osvješćivanje bosanskohercegovačkog društva o potrebi rješavanja urgentnih problema s kojima se pripadnici ove najbrojnije i socijalno najugroženije  nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini duži niz godina suočavaju.

Smanjenje diskriminacije i predrasuda prema Romima, te ravnopravan tretman pripadnika romske nacionalne manjine u društvu, a naročito u političkom životu i medijima, jesu prvi i osnovni preduslov kako uspjeha implementacije samih akcionih planova tako i značajnog smanjenja problema i poteškoća koje imaju Romi i Romkinje samo zato što su pripadnici svoje, romske nacionalne manjine.

Slobodan Nagradić –
Ekspert u izradi akcionih planova za Rome

 

Comments are closed.