Razrada

U prvom broju našeg magazina dajemo kraći osvrt na neke od značajnijih aktivnosti Vijeća Roma.

Sarajevo, 28. maja 2007.
Potpisan memorandum o razumjevanju  za izradu akcionih planova i drugih dokumenata u cilju realizacije Strategije BiH za rješavanje problema Roma u oblasti zdravstvene zaštite, zapošljavanja, obrazivanja i stambenog zbrinjavanja. Memorandum potpisalo Vijeće Roma i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Sarajevo 28. – 30. augusta 2007.
Organizovan trening na temu: “Ravnopravnost spolova”, uz podršku World Vision BiH i Fonda Otvoreno drušvo Budimpešta. Ovo je prvi trening na kom su dati imputi za izradu akcionih planova uz unošenje gender komponente.

Sarajevo, 13. – 14. septembra 2007.
Izrada strategije romskog nevladinog sektora, strategije ženske romske mreže, pravilnika i kodeksa ponašanja.

Sarajevo, 29. – 30. septembra 2007.
Članovi Vijeća Roma učestvovali na treningu za pisanje prijedloga  projekata za Evropsku komisiju i završavanje strateških dokumenata. Trening organizovao World Vision BiH a facilitirao Bospo -Tuzla.

Sarajevo, 30. septembra 2007.
Potpisan memorandum o specijalnim odnosima na  implementaciji Strategije za rješavanje problema Roma BiH i implemantaciji akcionih planova između Vijeća Roma BiH, Saveza Roma RS, Resursnog centra Kakanj i Resursnog  centra Tuzla.

Vogošća, 12. – 13. novembra 2007.
OSCE misija u BiH u saradnji sa Vijećem Roma organizovala okrugli sto na temu “Zagovaranje uspostavljanja grupe za zaštitu imovinsko stambenih prava romske populacije“.

Sarajevo, 13. – 14. novembra 2007.
U sklopu projekta “Podrška romskoj nacionalnoj manjini u efektivnom zagovaranju i izvještavanju“ Romkog informatinvog centra/Vijeća Roma BiH organizovan trening  za 15 predstavnika romskih nevladinih organizacija na temu izgradnje kapaciteta za mobilizaciju zajednice. Trenerice su bile predstavnice nevladine organizacije Bospo  iz Tuzle.

Strazbur, Francuska, 24. – 28. novembra 2007.
Predstavnica Vijeća Roma BiH učestvovala na trećoj sjednici Evropskog Foruma Roma i Nomada na kojem je prezentirala izvještaj o položaju Roma u BiH.

Budimpešta, Republika Mađarska 3. – 7. decembra 2007.
Studijska posjeta Vladi Mađarske i Vladi Republike Hrvatske  (članicama Dekade uključenja Roma 2005-2015). Cilj posjete  bila je razmjena iskustava.

Vogošća, 6. – 7. decembra 2007.
OSCE misija u BiH u saradnji sa Vijećem Roma organizovali okrugli sto za predstavnice/ke romskih neladinih organizacija na temu: “Ravnopravnost spolova u romskoj zajednici – saradnja Romkinja aktivistica sa komisijama za ravnopravnost spolova na lokalnom nivou“. Na sastanku učesnice/ci analizirali prijedloge akcionih planova (zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena zaštita) i dale svoje prijedloge za dopunu akcionih planova.

Banja Luka, 10. – 11. decembra 2007.
Članovi Vijeća Roma učestvovali u radu Radne grupe za stanovanje.

Banja Luka, 13. decembra 2007.
Članovi Vijeća Roma učestvovali u radu Radne grupe za zapošljavanje.

Banja Luka, 14. decembra 2007.
Članovi Vijeća Roma učestvovali u radu Radne grupe za zdravstvo.

Srebrenica, 17. – 18.decembra 2007.
Održan  sastank sa zamjenikom načelnika opštine Srebrenica Ramom Dautbašićem na kojem su prezentirane informacije o “Dekadi uključenja Roma 2005-2015.“ i prijedlozi akcionih planova.

Zenica, 19. decembra 2007.
Održan sastanak sa predstavnicima opštine Zenica,  Huseinom Smalovićem i Seadom Brljevcem te predstavnicima PEP Internacionala Mirsadom Helgom na temu zajedničke saradnje na budućim projektima za stambeno zbrinjavanje Roma na području opštine Zenica.

Sarajevo, 22. januara 2008.
U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovan sastanak sa opštinskim načelnicima iz BiH na temu “Izrada akcionih planova za implementaciju Strategije za rješavanje problema Roma”.

Sarajevo, 4. februara 2008.
Članovi Vijeća Roma  prezentirali izvještaj o položaju Roma u BiH predstavnicima Evropskog parlamenta.

Mostar, 7. februara 2008.
Na temu stambena problematika održan sastanak sa predstavnicma opštinskih vlasti u Mostaru.

Sarajevo,12. februara 2008.
Održan sastanak sa predstavnicom Direkcije za ekonomsko planiranje, Azeminom Vuković i predstavnikom LSE Consortiuma Rankom Markušem. Prezentirani akcioni planovi.

Banja Luka,13. februara 2008.
Članovi Vijeća Roma održali sastanak sa predstavnicima Saveza nacionalnih manjina RS. Prezentirane su aktivnosti na izradi akcionih planova i izvršen izbor kandidata za skupštinu Saveza nacionalnih manjina RS.

Banja Luka,13. februara 2008.
Organizovan sastanak sa predstavnicima opštine Banja Luka Vladom Džukelićem i Ljiljanom Radovanović. Tema sastankabila je stambena problematika Roma. Na sastanku su prezentirane aktivnosti na izradi akcionih planova.

Banja Luka, 19. februara 2008.
Članovi Vijeća Roma učestvovali na drugoj sjednici savjetodavnog Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Na sjednici su prezentirane radne verzije akcionih planova i prijedlozi rada Odbora za 2008. godinu.

Vogošća, 29. februara 2008.
Za predstavnike institucija vlasti u BiH, domaće i međunarodne nevladine organizacije koje rade na projektima za rješavanje problema Roma u BiH organizovan referalni sastanak.

Comments are closed.