t
KALI SARA –

Romski informativni centar (RIC) uspostavljen je 2007. godine kroz projekt „Podrška romskoj nacionalnoj manjini u BiH u efektivnom zagovaranju i izvještavanju“.

t
Publikacije Crno-bijeli svijet

Crno-bijeli svijet je časopis koji izdaje Romski informativni centar.

t
MISIJA

Romskog informativnog centra je da poveća informiranost javnosti i zagovara pitanja od važnosti za romsku populaciju.

t
VIZIJA RIC-a

je da Romi kao punopravni članovi aktivno učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima.

Naši donatori