Deklaracija Dekade
uključenja Roma 2005-2015.

Tekst obaveze koju su preuzele vlade članice Dekade.
Gradeći na temeljima konferencije “Romi u Evropi koja se širi: Izazovi za budućnost”, održane 2003. godine, obavezujemo se da će naše vlade raditi na uklanjanju diskriminacije i prevazilaženju neprihvatljivih razlika između Roma i ostatka društva, a kako je utvrđeno u našim akcionim planovima djelovanja Dekade.
Proglašavamo period od 2005. do 2015. Dekadom socijalnog uključenja Roma i obavezujemo se da ćemo osigurati puno učešće i uključivanje nacionalnih romskih zajednica u dostizanju ciljeva Dekade.
Obavezujemo se da ćemo učestvovati u ostvarenju ciljeva i na potvrđivanju ostvarenog napretka mjerenjem postignuća i razmatranjem iskustava u provedbi planova djelovanja Dekade.
Pozivamo i druge države da se pridruže našim naporima.
Sofija, Bugarska, 2. februara 2005.

“Ništa o nama bez nas”

Deklaracija Dekade naglašava ključni značaj učešća Roma u cjelokupnom procesu njenog nastanka i realizacije.
Predstavnici Roma i organizacija civilnog društva su uključeni u svaku fazu Dekade. Romi su oblikovali i definirali viziju od samog začetka. Romske grupe i eksperti iz civilnog društva su identificirali i igrali ključnu ulogu u definiranju dalekosežnih i konkretnih ciljeva. Romi će biti ključne osobe u  realizaciji  i monitoriranju procesa u narednih deset godina.