Transitions on Line

Fondacija Mediacentar Sarajevo

Romski informativni centar

Novosadska novinarska škola

Makedonski institut za medije

Vas pozivaju da se prijavite za učešće u programu:

ROMI U JAVNOSTI

O programu

Gotovo sve zemlje Zapadnog Balkana i Istočne Evrope prihvatile su učešće u programu Dekada Roma (2005-2015). Jedan od bitnih problema koji Dekada Roma želi da adresira je i pitanje medija. Sa jedne strane, ono se odnosi na način na koji se Romi predstavljaju u medijima, http://www.mediaplan.ba/docs/KomparativnaAnaliza2005-2007.pdf koji je najčešće senzacionalistički, opterećen predrasudama i stereotipima. Sa druge strane, u okviru inicijative Dekada Roma pokrenut je veliki broj medija (prvenstveno je riječ o TV i radio programima) namijenjenih Romskoj populaciji. No, razvoj romskih medija u regiji je još uvijek nejednak – dok je njihov broj u Makedoniji i Srbiji relativno zadovoljavajući, u Bosni i Hercegovini ne postoji medijski sadržaj namijenjen Romskoj populaciji.

Stoga je cilj dvogodišnjeg programa Romi u javnosti unapređenje izvještavanja o romskim zajednicama na Balkanu – njihovim problemima i potrebama; jačanje kapaciteta postojećih romskih medija u regiji; i pokretanje novih medija tamo gdje ih nema. Program se implementira u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, i obuhvata sljedeće komponente:

Trening za 12 novinara iz BiH, Srbije i Makedonije, pripadnika Romske i ostalih zajednica, o korištenju multimedijalnih tehnika za izvještavanje o manjinskim grupama;

Praksu na nekom od romskih medija u Srbiji i Makedoniji za 6 izabranih novinara iz BiH, učesnika treninga;

Pokretanje prvog radio programa za Rome u BiH, uz saradnju sa Radio Slon-om, u kome će novinarski tim činiti učesnici treninga iz BiH;

Pokretanje prvog informativnog regionalnog web portala za Romske i druge zajednice na Balkanu, u čijoj produkciji aktivno učestvuju novinari koji su prošli trening

Kome je program namijenjen?

Poziv je otvoren za novinare iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije koji imaju minimum 2 godine iskustva u izvještavanju o:

 • Temama vezanim za manjinske /marginalizovane društvene grupe;
 • Temama vezanim probleme Romske populacije u Zapadnom Balkanu;
 • Temama vezanim za pitanje zaštite i kršenja ljudskih prava

Također, prednost će imati aplikanti koji imaju praktično/edukativno iskustvo rada na  novim medijima i bavljenja web novinarstvom. Program je otvoren za ukupno 16. učesnika i prima jednak broj novinara pripadnika Romske zajednice, i novinara koji pripadaju drugim etničkim/manjinskim zajednicama iz BiH, Srbije i Makedonije.

Organizatori će snositi sve troškove učešća u programu i obezbjediti audio-vizuelnu opremu za njegovu realizaciju. Za sve objavljene radove u okviru projekta učesniciće primiti autorke honorare (produkcija sadržaja za radio emisiju i web portal).

Kako možete učestvovati u programu?

Da biste postali deo tima koji aktivno učestvuje u ovom programu, potrebno je da seprijavite za trening o korištenju multimedijalnih tehnika za izvještavanje o manjinskim grupama. Trening će se održati u Sarajevu, u periodu od 27.05. – 3.06. 2011. godine, a vodit će ga  Dean CK Cox, eminentni međunarodni trener u ovog oblasti.

Da biste se prijavili na trening, potrebno je da do 2. maja 2011. godine pošaljete:

 • Biografiju
 • Motivaciono pismo (ne duže od 2 strane A4 formata, u kome ćete naznačiti zbog čega se prijavljujete na program, koja su vaša očekivanja od programa, šta možete da ponudite)
 • Sineopsis priče koju biste radili na temu položaja Roma u BiH

Sve potrebne dokumente pošaljite na mejl kontakt@media.ba, ili na adresu Kolodvorska 3, 71 000 Sarajevo, BiH. Nepotpune prijave nećemo uzimati u obzir!

Sa svim izabranim kandidatima biće objavljen i intervju, te nakon toga i konačan odabir učesnika programa.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mejla boba@media.ba ili telefona 033.715.840.

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru IPA 2009: Instrument za civilno društvo- Regionalni programi.

Molimo vas da detaljno odgovorite na sljedeća pitanja vezano za temu o položaju Romske zajednice u BiH, na kojoj bi željeli da radite tokom programa:

 1. Koji je mogući naslov Vaše priče?
 2. Zbog čega mislite da je ta tema bitna?
 3. Kome je bitna?
 4. Koja su glavna pitanja na koja želite da date odgovor kroz priču?
 5. Ko su potencijalni izvori za priču?
 6. Na koje probleme očekujete da ćete naići u radu na priči?