Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH

Odbor za Rome BiH formiran je  2002. i predstavlja savjetodavno tijelo najviših organa izvršne vlasti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Odbor je zadužen  za uspostavljanje partnerskih odnosa sa romskim nevladinim organizacijama, saradnju i pomoć romskim organizacijama u BiH, davanje prijedloga, sugestija i mišljenja Vijeću ministara koji se odnose na probleme Roma. Odbor se sastoji od 18 članova, od kojih su polovina Romi, a ostalu polovinu čine predstavnici relevantnih ministarstava entitetskog i državnog nivoa vlasti.