Roma Action (RA) – Podrška socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u BiH putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalih vlasti u Bosni i Hercegovini