KOORDINACIONI ODBOR ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA AKCIONOG PLANA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Odluka o osnivanju koordinacionog odbora donesena je na 54 sjednici Vijeća ministara BiH, 3. Jula 2008. godine.
Prva sjednica ovog tijela održana je u oktobru ove godine sa ciljem da se  članovi upoznaju sa zadacima tijela kao i da se informišu o načinu pristupanja fondovima za predpristupnu pomoć u cilju provođenja Dekade. Na sjednici je izrađen draft operativnog plana za rad i poslovnika koordinacionog odbora.
Koordinacioni odbor broji devetnaest članova/ predstavnika: Ministarstava za civilnie poslova BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RS i FBiH, Ministarstva za rad i socijalnu politiku F BiH, Ministarstva rada i boračko- invalidske zaštite RS, Ministarstva prostornog uređenja F BiH, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, predstavnik Vlade Brčko Distrikta BiH, predstavnik Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, predstavnici Vijeća Roma u FBiH i predstavnici Saveza Roma RS.