Vijeće Roma i World Vision potpisali su sporazum o saradnji sa 14 romskih lokalnih udruženja s područja cijele BiH, nakon čega je RIC  angažirao 15 predstavnika romskih lokalnih udruženja koji rade kao novinari volonteri RIC-a. U toku 2007/2008. godine oni su  prošli edukacije na teme javnog zagovaranja i medijskog izvještavanja.

Na temu javnog zagovaranja u saradnji s NVO-om BOSPO održana su četiri treninga:

  • Osnove javnog zagovaranja
  • Izgradnja kapaciteta za mobilizaciju zajednice, priprema operativnog plana za javno zagovaranje
  • Zagovaranje za ljudska prava
  • Priprema kampanje zagovaranja

U saradnji s Media plan institutom realizirana su tri modula treninga o osnovama novinarskog izvještavanja i odnosima s medijima, kroz koja su  novinari volonteri imali priliku da uče od profesionalnih i stručnih kadrova. Treneri  su bili: Radenko Udovičić, programski direktor Media plan instituta, Zlatko Vukmirović, šef sektora za informiranje Parlamentarne skupštine BiH, i Faruk Borić, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista ”Oslobođenje“.
Svi polaznici ovih treninga dobili su certifikate o završenoj edukaciji u Media plan institutu – “Osnove pisanja informacije“.

Sarajevo, 24. – 27. januara 2008.

U sklopu projekta “Podrška romskoj nacionalnoj manjini u efektivnom zagovaranju i izvještavanju” Romskog informatinvog centra/ Vijeća Roma BiH održan trening za 15  novinara volontera, predstavnika romskih nevladinih organizacija. Predstavnice NVO-a Bospo održale trening na temu ljudskih prava i zagovaranja, a Media plan institut na temu pisanja informacija.

Sarajevo, 21. – 24. februara 2008.

U sklopu projekta “Podrška romskoj nacionalnoj manjini u efektivnom zagovaranju i izvještavanju“ Romskog informatinvog centra/ Vijeća Roma BiH organizovan trening  za 15 predstavnika romskih nevladinih organizacija. NVO Bospo održao trening na temu priprema kampanje za zagovaranje i ljudska prava, a Media plan institut na temu osnove pisanja informacija.

Sarajevo, 20. – 23. marta 2008.

U sklopu projekta “Podrška romskoj nacionalnoj manjini u efektivnom zagovaranju i izvještavanju“ Romkog informatinvog centra/ Vijeća Roma BiH organizovan  treći i ujedno završni trening za 15 polaznika. Novinarima volonterima, predstavnicima romskih nevladinih organizacija dodijeljeni certifikati  o uspješno završenom media treningu.

Na svim treninzima bili su prisutni i predstavnici Vijeća Roma, Saveza Roma RS, resursnih centara Tuzla i Kakanj.
Media plan institut, uz podršku Švedskog helsinškog komiteta i RIC-a, održao je radionicu za osam saradnika Romskog informativnog centra. Učesnici su odabrani na osnovu rezultata koje su pokazali na prethodnim treninzima, kao i na osnovu dosadašnjeg angažmana u Romskom informativnom centru. Na ovoj radionici polaznici su prošli obuku o metodama pisanja tzv. dužeg teksta za novine, s ambicijom da tekst ima izvjesne istraživačke karakteristike.
Edukacije, koje su podržane od RIC-a, otvorile su nove mogućnosti za 15 novinara volontera.
Nakon ove obuke svaki od polaznika je u periodu od tri mjeseca (juli – septembar 2008. godine) imao priliku poslati tri novinarska članka. Najboljih osam članaka su objavljena u Tuzlanskom listu i Oslobođenju i postavljena na web stranicama Media plan instituta, časopisa Mediaonline, Romskog informativnog centra (RIC).