Obavijest o relizacijii projekta

„Osnaživanje Romkinja za zapošljavanje i samozapošljavanje„

Poštovani,

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar je započelo sa relizacijom  projekta „Osnaživanje Romkinja za zapošljavanje i samozapošljavanje„ u sklopu FIGAP programa.

Ovaj projekat ima za cilj da stvori preduslove za zapošljavanje i samozapošljavanje Romkinja kroz implementaciju Akcionog plana za Rome u sklopu Dekade Roma 2005-2015.

U sklopu ovog projekta kroz analizu (istraživanje) stvorit ćemo  osnove za razumijevanje potreba Romkinja za dokvalifikaciju i/ili prekvalifikaciju odnosno analize potencijala koje preduzeća mogu imati od zapošljavanja Romkinja.

Nakon završene analize uz saradnju sa zavodima za zapošljavanje organizovat će se obuke poslovnih vještina koje će za cilj imati da se pomogne učesnicama da poboljšaju svoje znanje i poslovne vještine i da upotrijebe sadašnje poduzetničke alate na efektivniji i efikasniji način.

Moduli obuka će se definirati u skladu sa potrebama koje će biti ustanovljene analizom potreba.  Analiza zajedno sa modulima će biti ponuđena zavodima za zapošljavanje za buduće aktivnosti provođenja Dekade Roma-  Akcionog plana BIH a posebno aktivnosti koje se odnose na zapošljavanje Romkinja.

Ovaj prijedlog projekta doprinosi realizaciji aktivnosti Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i to aktivnosti 4. iz poglavlja VI – Zapošljavanje i tržište  rada (programi zapošljavanja su gender senzitivni kako bi žene u potpunosti mogle iskoristiti mogućnosti planiranih programa za podršku poduzetništvu) i aktivnosti 5. Iz poglavlja IX – Cjeloživotno obrazovanje  (konzistentnost u mogućnostima obrazovanja za oba spola u oba entiteta Bosne i Hercegovine, uključujući ruralna područja i marginalizirane grupe žena i djevojčica, naročito Romkinja).