01.07.2020. Dojenje i COVID-19 – naučni sažetak

Dojenje je ključno za preživljavanje, prehranu i razvoj dojenčadi i male djece te zdravlje majki. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje tokom prvih 6 mjeseci života, a zatim nastavak dojenja u kombinaciji sa odgovarajućom dohranom do 2. godine života i nakon toga.  Rani i neprekinut kontakt koža-na-kožu, boravak majke i novorođenčeta u istoj sobi nakon porođaja, i tzv. klokanska majčinska njega također značajno povećavaju šanse za preživljavanje novorođenčadi i smanjuju morbiditet, te se preporučuju od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

Međutim, postoji određena bojazan da li majke kod kojih je potvrđena infekcija virusom COVID-19 mogu dojenjem prenijeti virus SARS-CoV-2 na svoje bebe ili malu djecu. Kod donošenja preporuka koje se tiču dojenja i kontakta između majke i djeteta moraju se u potpunosti uzeti u obzir ne samo potencijalni rizici od infekcije dojenčeta virusom COVID-19, već i rizici od morbiditeta i smrtnosti povezanih sa nedojenjem, neodgovarajućim korištenjem dojenačkih mliječnih pripravaka, ali i zaštitni učinci kontakta koža-na-kožu. Ovaj naučni sažetak sagledava dosadašnje dokaze o rizicima prenošenja virusa COVID-19 sa zaražene majke na njenu bebu putem dojenja, kao i dokaze o rizicima koje nedojenje ima po zdravlje djeteta.

Više detalja možete naći u dokumentima WHO (bhs / eng).

_______________________________________________________

Ovaj tekst produciran je u okviru projekta Povećanje svjesnosti o važnosti imunizacije sa posebnim fokusom na romske zajednice – Imunizacija za svako dijete! koji provodi Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa CZP „Romalen“ Kakanj i UNICEF-ovim Uredom za BiH, uz finansijsku podršku Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i USAID-a.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 01.07.2020. Dojenje i COVID-19 – naučni sažetak

23.06.2020. REYN INCIJATIVA “PRIORITETNE AKCIJE ZA DONOSIOCE ODLUKA U IME ROMSKE DJECE KOJA ŽIVE NA MARGINAMA”

KRIZA USLJED COVID-19 I NAJRANJIVE PORODICE ROMA

Za vrijeme pandemije i globalne zdravstvene krize, važno je sjetiti se najranjivijih i često nevidljivih – romske djece i njihovih porodica koje žive na marginama društva u iznimno nepovoljnim uslovima. Romska populacija je najbrojnija manjina u Evropi i procjenjuje se da je čini 10-12 miliona osoba, od kojih su 80% djeca i porodice koja žive u siromaštvu, bez adekvatnog stambenog prostora, u prenatrpanim i nezdravim formalnim naseljima ili opasnim neformalnim naseljima, od kojih mnoga nemaju pristup električnoj energiji, tekućoj i pitkoj vodi, te kanalizaciji. Na njihove živote utječu prisilne deložacije, slab pristup osnovnim obrazovnim i zdravstvenim uslugama, te uslugama socijalne pomoći, kao i rastuća diskriminacija, segregacija i isključivanje.   

Izbijanje pandemije COVID-19 je donijelo novi izazov povrh onih već postojećih i dugotrajnih, pogoršavajući tešku situaciju u kojoj žive mnoge romske zajednice. REYN, zajednica stručnjaka i profesionalaca iz oblasti ranog djetinjstva koji promoviraju dobrobit i holistički razvoj romske djece  tokom njihovih ranih godina, smatra da je neophodno hitno da se skrene pažnja na onu djecu i porodice koji su obično zanemareni, ili budu vidljivi samo onda kad su žrtve diskriminatornih napada ili žrtvena janjad da bi se opravdale vanredne mjere i mjere protivne ljudskim pravima. Nažalost, takve smo slučajeve nedavno mogli vidjeti na različitim medijskim kanalima širom Evrope. Znajući kakav dugoročni utjecaj rane godine imaju na zdravlje i dobrobit svakog pojedinca tokom čitavog njegovog života, zabrinuti smo zbog kratkoročnog i dugoročnog utjecaja koji će kriza uslijed COVID-19 imati na romsku djecu koja žive na marginama. Apelujemo na evropske i državne vođe da se pobrinu za obezbjeđivanje uslova tako da svako dijete bude zaštićeno i podržano u svim aspektima.

NAUKA O RANOM DJETINJSTVU NAM KAŽE DA:

• Prve godine života postavljaju temelje za uspjeh u odraslom dobu, te da će oni koji kasne u početku kaskati i poslije.

• Ranjiva djeca, posebno romska djeca, imaju jedinstvenu priliku da prevaziđu diskriminaciju i društvenu nepravdu kada im se pruži prilika da dosegnu svoj puni potencijal i da uspiju u poticajnom okruženju.

• Osnaživanje romskih  roditelja je ključno za izgradnju pozitivnih roditeljskih praksi, sigurne povezanosti i održive podrške dječijem razvoju.

• Stručnjaci za rani razvoj igraju ključnu ulogu u premošćivanju prepreka koje sprječavaju uključivanje i učešće romske djece  i njihovih porodica u inkluzivno okruženje.

• Odnosi puni povjerenja između porodica i stručnjaka za rani razvoj su osnova za uspješne intervencije usmjerene na romske porodice.

• Potrebno je da se usvoje univerzalni, holistički, intersektoralni i integralni pristupi pri rješavanju višestrukih problema s kojima se susreću romska djeca i njihovi roditelji.

VELIKI IZAZOVI NA KOJE SU UKAZALE MREŽE ZA RANO DJETINJSTVO (REYN) AKTIVNE U 11 EVROPSKIH ZEMALJA:

▪  Otežano snabdijevanje hranom s kojim se susreću romske porodice koje žive na marginama predstavlja stanje ekstremne i neposredne hitnosti.  Pravila o fizičkoj distanci koja su usvojile nacionalne vlade su obustavile tradicionalne poslove koje obavljaju mnogi Romi, jer se od njih traži da ostanu kod  kuće. Zbog gubitka dohotka i snadbijevanja hranom, u pitanje je dovedena zdrava prehrana, što ima negativne posljedice, osobito po najmlađu djecu. Povrh toga, prekid u pohađanju škole je prouzrokovao da mnoga romska djeca izgube jedan cjeloviti obrok dnevno.

▪ Zdravlje romske djece i roditelja je pod ozbiljnim rizikom uslijed životnih uslova, manjka adekvatnih informacija o mjerama zaštite i prevencije, te zbog financijski nepristupačne zdravstvene skrbi i medicinskih potrepština.

▪ Dok evropske vlade zahtijevaju od građana da ostanu kod kuće, romskim porodicama  koje nemaju mjesto koje mogu zvati „domom“ je taj zahtjev skoro nemoguće ispuniti. Neadekvatno stanovanje općenito, a posebno sada, ima veliki negativni utjecaj na najmlađe, dovodeći njihovo zdravlje, sigurnost te zaštitu u rizik.

▪ Online škola i programi školovanja kod kuće nisu uzeli u obzir činjenicu da većina romske djece  nema pristup električnoj energiji, internet komunikaciji i elektronskim uređajima. Čak i kad se to obezbijedi, u mnogim slučajevima roditelji nisu dovoljno informatički pismeni da bi podržali svoju djecu u procesu učenja na daljinu. Do sada je zabilježen direktan utjecaj na njihova školska postignuća, a predviđaju se i visoke stope ispisa iz škole ukoliko se ne usvoje mjere koje bi popunile obrazovnu prazninu do koje je došlo zbog izolacije.

▪ Okruženje za učenje kod kuće i odgovorna skrb su postali čak i bitniji sada kada su djeca kod kuće s roditeljima. Ogromne poteškoće imaju roditelji koji imaju limitirane roditeljske kompetencije, i to utječu na njihovu sposobnost da brinu o svojoj djeci na odgovarajući način.

POZIVAMO EVROPSKU KOMISIJU I DRUGE EVROPSKE INSTITUCIJE DA:

→ U sve glavne programe oporavka uključe mjere koje će eksplicitno tretirati izazove s kojima se susreću ranjiva djeca i porodice, uključujući Rome, u cilju osiguravanja da prava, usluge i dobra dođu do svih građana EU.

→ Učine usvajanje strategija za inkluziju Roma donesenih nakon 2020. najvišim prioritetom na dnevnom redu, bez zadrške i odgađanja.

→ Stupe na snagu mehanizmi EU Garancije za  djecu da bi se ublažio porast ekstremnog siromaštva s kojim se susreću djeca u Evropi, uključujući romsku djecu.

→ Borba protiv anticiganizma bude preduslov za sve intervencije.

POZIVAMO  VLASTI  DA DJELUJU SADA:

→ Obezbjeđujući romskim porodicama i djeci pristup osnovnoj infrastrukturi poput tekuće i pitke vode i kanalizacije, garantujući adekvatne higijensko-sanitarne i zdravstvene uslove unutar formalnih i neformalnih naselja.

→ Osiguravajući podjelu medicinskih materijala, poput zaštitnih maski i rukavica u romskim zajednicama kao i adekvatne informacije o mjerama prevencije.

→ Pripremajući adekvatne, pravovremene i nediskriminatorne planove zdravstvenih intervencija koji će spriječiti širenje COVID-19 unutar romskih naselja u slučaju potvrđene zaraze virusom.

→ Podržavajući romske porodice s djecom kroz podjelu neophodnih osnovnih potrepština, paketa hrane, te obrazovnih materijala koji bi mogli garantovati adekvatnu prehranu i prilike za rano učenje.

→ Poboljšavajući pristup romskoj djeci  programima obrazovanja kod kuće i njihovo pohađanje kroz obezbjeđivanje električne energije, internet veze, elektronskih uređaja, alternativnih iskustava e-učenja, i obrazovne podrške da bi se osiguralo da ne zaostanu za vršnjacima.

→ Planirajući akcije usmjerene na premošćivanje obrazovnih praznina, poput pružanja prioritetnog pristupa obrazovnim uslugama romskoj djeci  tokom „druge faze“.

 → Osiguravajući da romske porodice  koje žive u ekstremnom siromaštvu i udaljenim područjima imaju pristup zvaničnim informacijama o restriktivnim mjerama na snazi.

→ Osiguravajući pristup mjerama socijalne zaštite za veči broj porodica koje su socio-ekonomski u riziku, kao i neodložno planiranje mjera i programa socio-ekonomskog oporavka za najranjivije porodice kako bi se preveniralo njihovo dalje siromašenje koje utiče na brigu o djeci.

→ Osiguravajući pristup zdravstvenim i servisima mentalnog zdravlja za roditelje i djecu u riziku kako bi se osigurala adekvatna zaštita djece od nasilja, zloupotrebe i drugih negativnih roditeljskih ponašanja koja su u porastu kao posljedica restrikcija koje je donijela pandemija.

→Uključiti i osnažiti kapacitete same romske zajednice da se zalažu za ostvarivanje svojih prava, kao i da pružaju različite vrste podrške članovima unutar same zajednice.

→Uspostavljajući različite programe edukativne i psihosocijalne podrške unutar romskih zajednica.

→Garantirajući da preraspodjela budžeta i resursa ne utječe na one koji su namijenjeni ranjivoj djeci i porodicama.

→ Zaustave porast govora mržnje protiv romskih zajednica, što se manifestiralo usvajanjem diskriminatornih mjera u mnogim Evropskim zemljama, ugrožavajući sigurnost i zaštitu mnoge djece i porodica Roma .

UKOLIKO SVI DANAS UDRUŽIMO SNAGE DA ODGOVORIMO NA POTREBE NAJRANJIVIJE ROMSKE DJECE  I NJIHOVIH PORODICA,  SUTRA ĆEMO IZGRADITI INKLUZIVNIJE I PRAVIČNIJE DRUŠTVO!

ORGANIZACIJE OSNIVAČICE NACIONALNIH MREŽA PODRŠKE ROMSKOJ DJECI (REYN):

VBJK – organizacija osnivačica REYN Belgije

Kali Sara – organizacija osnivačica REYN Bosne i Hercegovine

Zaklada za društvena postignuća – organizacija osnivačica REYN Bugarske

Pučko otvoreno učilište Korak po korak– organizacija osnivačica REYN Hrvatske

Partneri Mađarska – organizacija osnivačica REYN Mađarske

Associazione 21 luglio Onlus – organizacija osnivačica REYN Italije

Kosovski obrazovni centar – organizacija osnivačica REYN Kosova

Asocijacija pedagoških asistenata Srbije – organizacija osnivačica REYN Srbije

Centar za kvalitetu u odgoju i obrazovanju Korak po korak – organizacija osnivačica REYN Slovenije

Širom otvorena škola – organizacija osnivačica REYN Slovačke

Transkarpatska regionalna dobrotvorna fondacija “Blago”

– organizacija osnivačica REYN Ukrajine

PARTNERI :

Eurochild

Fond za obrazovanje Roma

Evropski savez za javno zdravstvo

PARTNERI REYN MREŽE U BIH KOJE SU PODRŽALE POZIV:

Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

UNICEF BIH

WORLD VISION BIH

Centar za obrazovne inicijative STEP BY STEP BIH

SAVE THE CHILDREN ZA SJEVEROZAPADNI BALKAN

CENTARA ZA ZASTUPANJE GRAĐANSKIH INTERESA

Centar za građansku suradnju (Center for Civic Cooperation) Livno

NVO Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Brod

Udruženje građana “Srce na dlanu” Banja Luka

Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Unsko-sanskog kantona

IN fondacija, fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih Banja Luka

Hope and Homes for Children, Sarajevo

UG Pomozimo djeci, Banja Luka

Udruženje Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) Banja Luka

Udruženje Roma „EURO ROM“, Tuzla

Asocijacija za razvoj LEDA, Zenica

Romski informativni centar, Gradiška

Savez NVO Roma Republike Srpske

Udruženje Roma, Gradiška

Udruženje žena Romkinja “Ternipe Romano”, Prijedor

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ Bijeljina

Udruženje „Klub Mladih Roma“, Tuzla

Udruženje „Romska djevojka – Romani Ćej“, Prnjavor

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“, Tuzla

Centar za podršku Roma „Romalen“, Kakanj

UG omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“, Visoko

JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina

Spisak institucija u Bosni i Hercegovini kojima je incijativa dostavljena možete naći na linku.

  DOSTA JE IZGUBLJENIH GENERACIJA ROMSKE DJECE!

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 23.06.2020. REYN INCIJATIVA “PRIORITETNE AKCIJE ZA DONOSIOCE ODLUKA U IME ROMSKE DJECE KOJA ŽIVE NA MARGINAMA”

16.06.2020. PODJELA VAUČERA ZA ROMSKE PORODICE NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA

Općina Ilidža – Velika Aleja u ulici Karla Maja formirano je prije desetak godina neformalno naselje u kome trenutno boravi 11 romskih porodica. Objekti su napravljeni od daske, lima i kartona. Predstavnici Udruženja „ Kali Sara – RIC“ su dana 16. juna obišli ovo naselje i u sklopu REYN projekta uručili donaciju u vidu vaučera  za 11 porodica za  kupovinu hrane i higijenskih artikala u prodavnicama Bingo d.o.o.

Udruženje „ Kali Sara – RIC“ je od mjeseca marta pa do danas četiri puta posjetila ovo naselje i porodicama su uručene dvije privatne donacije koje su sadržavale hranu i odjeću. Pored ove dvije privatne donacija uručena im je pomoć UNICEF/USAID u vidu higjensko-sanitarnih paketa.

U predhodnom periodu udruženje „ Kali Sara – RIC“ u saradnji sa OSCE Misijom u BiH zagovaralo je stambeno zbrinjavanje ovih porodica na zvaničnim sastancima sa predstavnicima općine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Razgovori su se završavali obećanjima od strane predstavnika općine da će pronaći rješenje za njihovo stambeno zbrinjavanje napominjući da općina ne raspolaže „slobodnim“ građevinskim zemljištem.  Općina Ilidža do sada nikada nije aplicira na grant sredstva Ministarstva  za ljudska prava i izbjeglice u namjeri da stambeno zbrine ove porodice i ako su oni dugogodišnji stanovnici ove općine.

Ovih jedanaest porodica nisu bili stanovnici bivšeg neformalnog naselja Roma na Butmiru koje je projektom Kanotnalne vlade Sarajevo iz 2006/2007 godinu disperzirano u više općina na području Kantona. Ove porodice su najčešće boravili na području Hrasnice. Kao što je već predhodno navedeno na ovoj lokaciji žive dugi niz godina. Treba istaći da u okviru ovih porodica živi više od 65 članova romske zajednice, od čega je 75 % djece uzrasta od 0 do 15 godina. Koliko je poznato niti jedno od djece nije uključeno u proces redovnog obrazovanja, dok su roditelji nezaposleni, nepismeni i uglavnom se bave prosjačenjem ili sakupljanjem sekundarnih sirovina. 

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 16.06.2020. PODJELA VAUČERA ZA ROMSKE PORODICE NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA

15.06.2020. CALL FOR YOUNG EUROPEAN AMBASSADORS FROM THE WESTERN BALKANS

The first call for Young European Ambassadors (YEA) from the Western Balkans has been launched and will last from 10/06 to 15/07. All details are available on the new website(https://www.webalkans.eu/)  with a social media campaign underway to promote the call using the hashtag #YEStoYEA.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 15.06.2020. CALL FOR YOUNG EUROPEAN AMBASSADORS FROM THE WESTERN BALKANS

01.06.2020. POSJETA OPĆINI STOLAC – Rješavanje stambenog pitanje romskih porodica na području općine Stolac

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar” 2016. godine je održala prvi sastanak sa načelnikom općine Stolac, Stjepanom Boškovićem i inicirala rješavanje stambenog pitanja šest romskih porodica sa područja općine Stolac.

Općina je za rješavanje stambenog problema Roma usvojila odluku o dodjeli i parcelisanju općinskog zemljišta za šest porodica. Nakon ovoga, općina je izradila projekat stambenog zbrinjavanja za šest romskih porodica i aplicirala na dva javna poziva Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u 2017. i 2018. godini. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u sklopu javnog poziva za dodjelu grant sredstava za stambeno zbrinjavanje Roma za 2017. i 2018. godinu, općini Stolac odobrilo grant sredstva u iznosu od po stotinu hiljada konvertabilnih maraka za izgradnju tri stambena objekta.

Dana 01.06.2020. godine predstavnici Udruženja Kali Sara posjetili su romsku zajednicu i zajedno sa njima obišli gradilište na lokalitetu Ošanjići. U sklopu prve faze projekta, u izgradnji su tri stambena objekta/kuće, jedna dvosobna, druga trosobna i treća četvorosobna. Kuće su na vodovod priključene bunarima i na kanalizaciju sa septičkim jamama. Objekti trenutno nisu priključeni na elektro energetsku mrežu.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 01.06.2020. POSJETA OPĆINI STOLAC – Rješavanje stambenog pitanje romskih porodica na području općine Stolac