Javni poziv za produkciju video klipova za društvene mreže

Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ (Naručilac) u okviru projekta „Suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih NVO u rad referalnih mehanizama“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) raspisuje javni poziv za odabir Izvođača za tehničku produkciju promotivnih video klipova.

Opis rada:

– Šest kratkih video klipova za društvene mreže koji će biti usmjereni na različite uglove problematike trgovine ljudima.
Govornici će biti ličnosti iz političkog života, sektora obrazovanja, NVO aktivizma, kulture…
Naručilac posla će odrediti i ugovoriti sagovornike, a iz sirovine (kompletnog snimljenog materijala), odrediti koji će dio ići u klipu.
Izjave u klipovima će biti vezane za probleme i uspjehe oko borbe protiv trgovine ljudima kao i upućivanje poruka ciljnim javnostima u kojima bi se skrenula pažnja na specifičnosti ovog kriminalnog djela i ponudile mogućnosti aktivizma.
Video klipovi biće dužine oko 30 do 35 sekundi u kojima osoba elokventno, kratko i jasno iznosi poruku.

– Četiri izjave trebaju biti snimljene u tehničkom kvalitetu koji zadovoljava emitovanje na internetu i društvenim mrežama sa zadovoljavajućom rezolucijom i dobrim tonom. Izvođač pored snimanja treba i „izrezati“ (montirati) izjavu na zadatu dužinu. Tokom izjave treba klip potpisati ispod govornika (njegovo ime i funkcija kao i dvije ključne kratke poruke koje su izvučene iz njegovog govora, što će odrediti Naručilac). Na kraju svake izjave ići će kratki telop sa disclamerom gdje će biti naveden projekat, implementator i donator.

– Montaža dvije izjave sa tzv. poznatim ljudima iz svijeta zabave ili drugih javnosti koje će Naručilac zatražiti u formi video selfija koje će Izvođač kroz montažu doraditi.

Klipovi se trebaju producirati u periodu od 1. juna do 10. jula 2023. godine.

Potencijalni ponuđači:
Aplicirati na javni poziv mogu fizička i pravna lica koja imaju sposobnost i opremu za video snimanje i montiranje.

Vrednovanje:
Pristigle ponude će komisija vrednovati po principu: 70 posto cijena
30 posto iskustvo

Potrebna dokumentacija:
Za pojedince
CV sa koji pokazuje potrebno znanje i iskustvo
Finansijska ponuda sa jediničnim cijena po video klipu te ukupnim neto iznosom sredstva za izvođenje posla
Kontakt podaci

Za firme:
Reference koji pokazuje potrebno znanje i iskustvo
Skeniran ID broj i Rješenje o registraciji firme
Finansijska ponuda sa jediničnim cijena po video klipu te ukupnim neto iznosom sredstva za izvođenje posla
Kontakt podaci

Dostava ponude:

Rok za dostavu ponuda je 12. juni 2023. do 12 sati na e-mail adresu contact.kalisara.ric@gmail.com
Obavezno u ponudi navesti referencu VID_0_USAID/INSPIRE_2023

Sa izabranim ponuđačem će biti potpisan ugovor.

Eventualna pitanja možete postaviti na adresu: contact.kalisara.ric@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *