25.03.2020. Objavljen poster “Ostanite zdravi!”

World Vision BiH je, u partnerstvu sa udruženjem Kali Sara – RIC i REYN BiH mrežom, finalizirao informativno-edukativi poster sa sloganom “Ostanite zdravi!” za djecu i porodice na romskom jeziku koji je već, putem online društvenih platformi krenuo u diseminaciju.U formi pamfleta će biti distribuiran na terenu uz pakete podrške.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

25.03.2020. Odbor za Rome uputio Apel za hitnu humanitarnu podršku

Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uputio je sarajevskoj kancelariji Vijeća Evrope i drugim predstavništvima međunarodnih organizacija u zemlji, Apel za hitnu humanitarnu podršku romskoj populaciji.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

19.03.2020. APEL ZA HITNO USVAJANJE DRŽAVNOG BUDŽETA I HUMANTARNU INTERVENCIJU U ROMSKOJ ZAJEDNICI UPUĆEN INSTITUCIJAMA VLASTI U BiH

Romi su najugroženija socio-ekonomska grupa građana u Bosni i Hercegovini. Novi koronavirus predstavlja posebno veliku opasnost za romsku zajednicu jer su Romi najranjiviji kada su u pitanju epidemiološke krize. Epidemije morbila u Evropi su pokazale da su Romi u znatno većoj mjeri ranjivi u takvim epidemijama jer žive u gusto naseljenim zajednicama bez adekvatnog pristupa pitkoj i tehničkoj vodi i kanalizaciji. Višečlane porodice žive zajedno u veoma nehigijenskim uslovima. Zajednica je u velikom procentu zdravstveno neosigurana, neinformisana kada je u pitanju prevencija i sa niskom stopom vakcinacije. Uz to, populacija je najvećim brojem bez socijalnih i redovnih finansijskih izvora, prisiljena da izvore preživljavanja obezbjeđuju skupljanjem sekundarnih sirovina, izlažući se različitim vrstama zaraze.

Ove činjenice nas upozoravaju na potrebu HITNE humanitarne intervencije.

Procjenjujemo da trenutno u Bosni i Hercegovini živi više od 40.000 Roma u preko 65 općina ili oko 75 romskih zajednica. Zbog teške ekonomske situacije i neredovnih primanja, romskoj zajednici je u ovoj situaciji otežana kupovina maski, higijenskih i dezinfekcijskih sredstava kao i osnovnih životnih namirnica.

Odbor za Roma pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je na 14. sjednici u martu 2020. godine usvojio prijedlog da se iz državnog Granta za zdravstvenu zaštitu Roma izdvoji 302.000 KM kao interventna sredstva za nabavku higijensko dezinfekcionih sredstava. Vijeću ministara BiH ovaj prijedlog će biti dostavljen na usvajanje nakon što se usvoji državni budžet institucija BiH.

Koristimo ovu priliku i apelujemo na HITNO usvajanje državog budžeta i usvajanje ovog prijedloga od strane Odbora za Rome i tako obezbijedite hitnu humanitarnu pomoć prema najugroženijim porodicama, kako bismo, na ovaj način, prevenirali širenje COVID-19 u romskoj zajednici, kao i osigurali opstanak zajednice.

Također apelujemo i na ostale nivoe vlasti u BiH, da u sklopu svojih nadležnosti, u svojim institucijama/organizacijama obezbijedite hitnu humanitarnu pomoć prema najugroženijim porodicama.

Za zdravlje cjelokupne zajednice, bitno je da nema „džepova“ zaraze. Prevencija zaraze u romskim naseljima i briga za zdravlje Roma je prevencija i briga za zdravlje svih građana BiH.

NAPOMENA: Molimo da kriteriji za selekciju korisnika humanitarne pomoći ne budu formirani isključivo na osnovu podataka Centara za socijalni rad, jer većina romskih porodica, uprkos činjenici da su u stanju socijalne potrebe, nisu korisnici CSR zbog diskvalifikujućih pravila (posjedovanje vozila / kombija).

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

16.03.2020. Informacija o aktivnostima udruženja

Udruženje „Kali Sara – RIC“ je sve svoje aktivnosti usmjerilo na prevenciju širenja COVID-19 u romskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Koordiniramo aktivnosti na terenu sa lokalnim partnerima (romskim i neromskim NVO sektorom, međunarodnim organizacijama i nadležnim institucijama) na informisanju zajednice o načinima prevencije u skladu sa naredbama nadležnih institucija. Naša mreža aktivista i partnera na terenu sprovodi sljedeće aktivnosti:

  • prati oficijelne web stranice nadležnih institucija i medijskih kanala s ciljem prenošenja blagovremenih i tačnih informacija zajednici;
  • identifikuje komunikacijske alata za razmjenu informacija sa zajednicom (viber, facebook, instagram,..);
  • ovisno šta je dostupno na osnovu kontakt podataka ljudi iz zajednice dijele informacije zajednici o mjerama prevencije koje je potrebno preduzeti u prevenciji virusa COVID-19 s posebnim naglaskom na edukacija o važnosti higijene tj. pravilne dezinfekcije površina / ruku;
  • postavljaju postere u romskim zajednicama koji su izrađeni od strane nadležnih institucija;
  • rade na procjeni broja osoba starijih od 60 godina i osoba koje boluju od hroničnih bolesti u zajednici;
  • identifikuju osobe (i prikupljaju kontakt informacije) koji su članovi općinskog/kantonalnog kriznog štaba kako bi direktno sa njima mogli da komuniciraju i stave se na raspolaganje ukoliko bude potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju potrebe za intervencijom na terenu;
  • dostavljanju informacije nadležnim institucijama.

Aktivisti udruženja strogo poštuju mjere kriznih štabova i uputstva zdravstvenih radnika i ustanova. Zbog toga, molimo sve partnere i druge zainteresovane osobe da nas kontaktiraju putem zvaničnog e-maila i mobilnih telefona.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

13.03.2020. Kali Sara uputila apel međunarodnim organizacijama za humanitarnu pomoć Romima u BiH u sprečavanju širenja Covida 19

U skladu sa novonastalom situacijom sa širenjem korona virusa, uputili smo apel međunarodnim organizacijama da, u sklopu svojih intervencija i mjera u prevenciji pandemije, uključe i romsku zajednicu, posebno one najugroženije kao što su djeca, starije osobe i hronični bolesnici.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni